Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke huurovereenkomst die door bemiddeling van ISTRA DOMA is aangegaan tussen een huurder en een eigenaar van een vakantiehuis/villa.

Vereniging van Kleinschalige Reisorganisaties (VvKR)

Istra Doma is aangesloten bij de Vereniging van Kleinschalige Reisorganisaties (VvKR). VvKR komt op voor de belangen van kleine, vaak specialistische reisorganisaties. Via VvKR bundelen we onze krachten en delen we onze expertise, om zowel voor de reisorganisatie als de consument tot een zo groot mogelijke zekerheid en tevredenheid te komen. Alle bij VvKR aangesloten reisorganisaties bieden een vorm van reisgarantie op hun pakketreizen, zodat je in geval van faillissement je je reisgeld terug kan krijgen. Elke reisorganisatie presenteert duidelijke reisvoorwaarden, waarin je kan vinden voor welke reizen de garantie geldt. Istra Doma verkoopt geen pakketreizen en is om die reden niet aangesloten bij een garantieregeling.

1. Afsluiten van de huurovereenkomst

De huurder kan de huurovereenkomst voor een vakantiehuis/villa bij ISTRA DOMA afsluiten via de website van ISTRA DOMA. De boeking geldt als officiële bindende overeenkomst die de huurder met ISTRA DOMA afsluit. Degene die de boeking maakt moet op het moment van boeken minimaal 21 jaar oud zijn.

De door ISTRA DOMA aangeboden vakantiehuizen/villa’s worden verhuurd op basis van de voorwaarden en condities die zijn vastgelegd in de huurovereenkomst tussen ISTRA DOMA en de huurder. De huurder gaat bij boeking akkoord met de algemene voorwaarden van ISTRA DOMA.

Afwijkingen en/of toevoegingen in deze overeenkomst zijn alleen geldig indien schriftelijk vastgelegd. Huurder en ISTRA DOMA hebben de verplichting zich aan deze overeenkomst en de gemaakte afspraken te houden tot aan het moment dat de huurder de schriftelijke en/of digitale bevestiging van de boeking of de afzegging ontvangt.

ISTRA DOMA fungeert alleen als bemiddelaar tussen de eigenaar van een vakantiehuis/villa en de huurder en kan alleen daarop worden aangesproken.

Ten aanzien van de omvang en de wijze van de, volgens de overeenkomst met ISTRA DOMA, te vervullen diensten gelden uitsluitend de omschrijvingen, afbeeldingen en prijsopgaven op de website van ISTRA DOMA. Deze zijn geldig voor de totale huurperiode.

Wijzigingen en veranderingen van kennelijke vergissingen, zoals bijvoorbeeld drukfouten en fouten op het internet, fouten in de prijsopgaven of fout geplaatste gegevens, blijven voorbehouden en binden ISTRA DOMA niet.

Speciale wensen van klanten, schriftelijk of digitaal aangegeven, neemt ISTRA DOMA in ontvangst en geeft dit door aan de eigenaar van vakantiehuis/villa. De huurder dient er echter rekening mee te houden dat ISTRA DOMA geen garantie kan geven voor het daadwerkelijk realiseren van deze wensen. Speciale wensen, zoals boekingen onder een bepaalde conditie of mondelinge nevenafspraken, zijn alleen geldig als ze door ISTRA DOMA schriftelijk en/of digitaal bevestigd zijn.

2. Huurperiode en sleutel

De huurperiode begint op het moment dat het vakantiehuis/villa beschikbaar is op de in huurovereenkomst en op het verblijfsticket vermelde datum en tijd. De sleutel van het vakantiehuis/villa wordt uitsluitend aan de huurder overhandigd op vertoon van het originele verblijfsticket, waarbij evident is dat het volledige huurbedrag reeds is voldaan.

2.1 Aankomst en vertrek
De aankomst- en vertrektijd, zoals vermeld op de huurovereenkomst/verblijfsticket, zijn altijd van toepassing. Indien de huurder tijdens de reis merkt dat er vertraging optreedt en later komt, dan dient de huurder de eigenaar van het vakantiehuis/villa hierover tijdig te informeren. De eigenaar kan dan nog zorgdragen voor een goede ontvangst ondanks de latere aankomst. Dit kan echter niet gegarandeerd worden. Het is om organisatorische redenen niet mogelijk om zelf de aankomsttijden die op het verblijfsticket staan te wijzigen. In elk geval moet iedere verandering tijdig bij ISTRA DOMA zijn aangevraagd. Mocht het toch mogelijk zijn om op een ander tijdstip te arriveren, dan dient dat door ISTRA DOMA schriftelijk en/of digitaal bevestigd te zijn.

Het vakantiehuis/villa dient op de dag van vertrek uiterlijk om 10.00 uur verlaten te worden en aan de eigenaar of andere verantwoordelijke overgedragen te worden. In het geval er sprake is van een afwijkende vertrektijd, dan staat dit vermeld op het verblijfsticket. Het vakantiehuis/villa dient in nette en in dezelfde staat achtergelaten te worden zoals aangetroffen op de aankomstdag.

3. Vakantiehuis/villa

3.1 Aantal personen
Het vakantiehuis/villa en de daarbij behorende grond mogen niet worden bewoond door een groter aantal personen dan vermeld in de huurovereenkomst, op het verblijfsticket of op de website van ISTRA DOMA. Dit aantal is inclusief kinderen en baby’s, ongeacht hun leeftijd. In andere gevallen is er een aparte regeling getroffen met ISTRA DOMA en staat dit in de huurovereenkomst en/of op het verblijfsticket vermeld. Als het vakantiehuis/villa of de bijbehorende grond door meer personen wordt bewoond dan maximaal is toegestaan, dan hebben zowel de eigenaar als ISTRA DOMA het recht de huurder te sommeren om het aantal aanwezige personen terug te brengen tot het maximaal toegestane aantal of bovenop de geldende huurprijs een extra toeslag te verlangen. Als de huurder aan deze sommatie binnen 12 uur na het ontvangen van de waarschuwing geen gehoor geeft, hebben zowel de eigenaar van vakantiehuis/villa als ISTRA DOMA het recht om de huurovereenkomst met onmiddellijke ingang en zonder teruggave van de huursom op te zeggen. De huurder is dan verplicht om het vakantiehuis/villa onmiddellijk te ontruimen.

Indien de huurder het vakantiehuis/villa wenst te gebruiken door een groep van zes of meer personen die geen gezin vormen, dan dient de huurder dit voor het aangaan van de huurovereenkomst te melden aan ISTRA DOMA. Zowel ISTRA DOMA als de eigenaar van vakantiehuis/villa heeft het recht om een groep niet tot het vakantiehuis/villa toe te laten, indien dit niet vóór het aangaan van de huurovereenkomst is gemeld. Indien er sprake is van gebruik van een groep van zes of meer personen die geen gezin vormen, dan hebben zowel ISTRA DOMA als de eigenaar het recht om een hogere dan de gebruikelijke borgsom en/of extra schoonmaakkosten te verlangen.

Indien het een jongerengroep betreft (een groep van 6 personen of meer waarvan de meerderheid van de gasten een leeftijd heeft van onder de 21 jaar), kan een hogere borgsom dan gebruikelijk worden verlangd en/of extra schoonmaakkosten. In het geval van een jongerengroep, dient degene die de boeking maakt minimaal 21 jaar te zijn op het moment van boeken.

3.2 Tenten en caravans
Het is niet toegestaan om tenten, caravans en dergelijke op of in de nabijheid van de grond van het vakantiehuis/villa te plaatsen. Zowel de eigenaar als ISTRA DOMA heeft het recht om de huurder te sommeren om deze onmiddellijk te verwijderen. Als de huurder aan deze sommatie niet onmiddelijk gehoor geeft, heeft zowel de eigenaar van vakantiehuis/villa als ISTRA DOMA het recht om de huurovereenkomst met onmiddellijke ingang en zonder teruggave van de huur op te zeggen. De huurder is dan verplicht om het vakantiehuis/villa onmiddellijk te ontruimen.

3.3 Huisdieren en allergieën
In de omschrijving van het vakantiehuis/villa staat of een huisdier al dan niet is toegestaan. Een huisdier moet in elk geval altijd, met extra informatie over soort, ras en grootte, bij de boeking te zijn aangemeld. Toestemming geldt slechts voor één huisdier, tenzij anders vermeld op de website van ISTRA DOMA of in de huurovereenkomst of op het verblijfsticket. Als het meenemen van huisdieren is toegestaan, betekent dit niet automatisch dat die zich overal vrij bewegen mogen. In de praktijk geldt dat huisdieren niet zijn toegestaan bij het zwembadgedeelte, in het zwembad en in de groene gedeelten.

Indien huisdieren niet zijn toegestaan, kan de huurder er echter niet vanuit gaan dat in de nabijheid van vakantiehuis/villa verder geen huisdieren aanwezig zijn. Noch de eigenaar, noch ISTRA DOMA garandeert dat in vakantiehuis/villa nooit eerder dieren aanwezig zijn geweest. Ook niet als op de website van ISTRA DOMA, in de huurovereenkomst of elders is aangegeven dat huisdieren niet zijn toegestaan. ISTRA DOMA kan dan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele allergische reacties. Het niet toestaan van huisdieren houdt bovendien niet vanzelfsprekend in dat de eigenaar van het vakantiehuis/villa zelf geen huisdieren heeft.

Voor honden en katten is het EU-dierenpaspoort met registratie van vaccinatie tegen hondsdolheid in Kroatië verplicht. Vaak is ook een identiteitserkenning door middel van microchip noodzakelijk. Voor bepaalde hondenrassen, bv. vechthonden, gelden strenge voorschriften of is het meenemen van zulke honden zelfs verboden. De huurder is zelf verantwoordelijk om bij betreffende instanties de nodige informatie in te winnen en te zorgen voor de juiste documenten die nodig zijn om een huisdier in Kroatië in te mogen voeren. ISTRA DOMA adviseert huurders zich hierover tijdig te informeren bij hun dierenarts.

3.4 Geluidsoverlast
Huurders kunnen in de nabijheid van het vakantiehuis/villa’s geluid ervaren van bouwwerkzaamheden, verkeer of door een andere oorzaak. Noch de eigenaar, noch ISTRA DOMA kan aansprakelijk worden gesteld voor geluidsoverlast.

3.5 Net gebouwde vakantiehuizen/villa’s
Huurder dient er rekening mee te houden dat het gras, de planten, etc. van net gebouwde vakantiehuizen/ villa’s nog geen tijd heeft gehad om te groeien.

3.6 Fiets
Stelt de eigenaar een fiets ter beschikking, dan is de huurder verplicht de fiets op een verantwoorde, veilige manier te gebruiken en achter te laten. De huurder is aansprakelijk voor eventuele schade aan de fiets en voor met de fiets aan derden toegebrachte schade. Overeenkomsten met betrekking tot fietshuur tussen huurder en de eigenaar van vakantiehuis/villa of een derde partij, vallen niet onder de verantwoording van ISTRA DOMA.

3.7 Boot
Stelt de eigenaar een boot ter beschikking, dan is de huurder verplicht de boot op een verantwoorde, veilige manier te gebruiken en de door de eigenaar gegeven gebruiksinstructies op te volgen. De huurder is aansprakelijk voor schade aan de boot, gebruikers van de boot en voor met de boot aan derden toegebrachte schade. De huurder is verplicht om alle personen die gebruik maken van de boot een passend reddingsvest te doen dragen. Noch de eigenaar, noch ISTRA DOMA is verplicht om reddingsvesten beschikbaar te stellen. De huurder is verplicht om erop toe te zien dat kinderen jonger dan 16 jaar alleen gebruik maken van de boot onder begeleiding van ten minste 1 volwassene. De huurder is verplicht om instructies over het gebruik van de boot opgesteld door de eigenaar te volgen. De huurder is zelf verantwoordelijk voor de aanwezigheid van de juiste middelen. Indien voor het gebruik van de boot vergunningen, vaarbewijzen etc. benodigd zijn, dan is het de verantwoording van de huurder om hierover te beschikken. Overeenkomsten van boothuur tussen huurder en de eigenaar van vakantiehuis/villa of een derde partij, vallen niet onder de verantwoording van ISTRA DOMA.

3.8 Zwembad
Is in of bij het vakantiehuis/villa een zwembad aanwezig, dan is de huurder verplicht het zwembad op een verantwoorde, veilige manier te gebruiken en de door de eigenaar en/of ISTRA DOMA gegeven gebruiksinstructies op te volgen. De huurder is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het gebruik van het zwembad. Kinderen mogen niet zonder toezicht van een volwassene in of in de nabijheid van het zwembad gelaten worden. Het zwembad is in ieder geval beschikbaar voor gebruik van de huurder in de periode zoals aangeven in de omschrijving op de website van ISTRA DOMA, tenzij de weersomstandigheden dit niet toelaten. In het algemeen worden de zwembaden in de loop van april geopend en in de loop van september gesloten, tenzij de weersomstandigheden dit niet toelaten.

3.9 Inventaris
Huurder heeft het recht om het gehele vakantiehuis/villa te gebruiken inclusief het meubilair en de gebruiksvoorwerpen, tenzij anders vermeld in de omschrijving op de website van ISTRA DOMA. Huurder dient het vakantiehuis/villa en de gehele inventaris met een zo groot mogelijke zorgvuldigheid te behandelen. Huurder, medehuurders en gasten zijn verplicht om beschadigde of kapotte inventaris uit het vakantiehuis/villa te vervangen.

3.10 Bedlinnen, handdoeken en keukenlinnen
In de omschrijving van het vakantiehuis/villa staat of bedlinnen, keukenlinnen en handdoeken aanwezig zijn of dat deze zelf moeten worden meegebracht. Indien bedlinnen, keukenlinnen en handdoeken gehuurd kunnen worden en de huurder van deze service gebruik wil maken, dan geeft de huurder dit aan bij de boeking. Afdroogdoeken worden in de meeste gevallen door de verhuurder verzorgd. ISTRA DOMA adviseert huurders om deze voor de zekerheid zelf mee te nemen, evenals toiletpapier en afwas- en schoonmaakmiddel. Zwembad- en strandhanddoeken dient de huurder altijd zelf mee te nemen.

3.11 Extra bedden, kinderbedjes en kinderstoelen
In de omschrijving van het vakantiehuis/villa staat of er extra bedden, kinderbedjes en kinderstoelen beschikbaar zijn. Indien dit niet het geval is, dient de huurder hier zelf voor te zorgen. De huurder dient erop te letten of met de plaatsing van een extra (kinder)bed hij/zij binnen het maximaal aantal toegestane personen blijft. Beddengoed voor kinderbedjes dient zelf meegenomen te worden. Extra bedden, kinderbedjes en kinderstoelen dienen bij de boeking besteld te worden en op het verblijfsticket die de huurder ontvangt dient hierover een aantekening te staan.

3.12 Huishoudelijke apparaten
In de vakantiehuizen/villa’s zijn servies en bestek in de regel compleet en voldoende aanwezig voor het aantal personen. Alle technisch-huishoudelijke apparaten, zoals een koelkast, oven, magnetron, afwasmachine, koffiemachine of wasmachine zijn aanwezig als ze in de omschrijving vermeld staan.

3.13 Tuinmeubels
Mocht er in de omschrijving vermeld staan dat er tuinmeubels aanwezig zijn, dan betekent dit niet automatisch in dat er voldoende tuinstoelen voor elke persoon aanwezig zijn. Ook ligstoelen zijn vaak in beperkt aantal aanwezig. Dekjes voor de ligstoelen worden vanwege hygiënische redenen meestal niet ter beschikking gesteld. Ligstoelen en parasol zijn alleen aanwezig als dit in de omschrijving van het vakantiehuis/villa staat.

3.14 TV/TV- ontvangst
Mocht er in de omschrijving staan dat er een TV aanwezig is, dan wordt hier een kleurentelevisie bedoeld. Mocht ontvangst per satelliet of kabel mogelijk zijn, dan is dit in de omschrijving aangegeven. Hiermee is nog niet gegarandeerd dat ook programma’s uit eigen land ontvangen kunnen worden.

3.15 Internet/WiFi
In de omschrijving van vakantiehuis/villa staat of er internet en/of WiFi beschikbaar is en of dit bij de huurprijs is ingegrepen. De beschikbaarheid van internet en/of WiFi garandeert echter niet dat er altijd verbinding mogelijk is. ISTRA DOMA is niet aansprakelijk voor de beschikbaarheid, compatibiliteit, veiligheid en de eventuele schade die ontstaat door het gebruik van internet/WiFi.

3.16 Verwarming/Stookmogelijkheden
Voor de aangeboden vakantiehuizen/villa’s behoort centrale verwarming niet altijd tot de standaard uitrusting. Met name in de zomer is niet altijd verwarming aanwezig. Indien verwarmen toch noodzakelijk is, wordt er vaak met een aparte gas-, elektrische- of hout-/kolenkachel verwarmd. De verwarming/kachel wordt doorgaans bediend door de huurder zelf. Aanwijzingen over de bediening of een handleiding krijgt de huurder indien nodig van de eigenaar van het vakantiehuis/villa.

3.17 Toelaten eigenaar
De huurder is verplicht om de eigenaar, dan wel iemand namens de eigenaar, op het terrein toe te laten voor het verrichten van noodzakelijk onderhoud en schoonmaak (bijv. in tuin of zwembad). Dit bezoek zal zo veel als mogelijk in overleg met de huurder plaatsvinden.

4. Betaling en huurovereenkomst

Alle prijzen zijn vermeld in euro’s (EUR) per week, per vakantiehuis/villa, tenzij anders aangegeven.

De huurovereenkomst komt tot stand doordat de huurder via de website van ISTRA DOMA een beschikbaar vakantiehuis/villa boekt. Deze boeking is bindend.
De huurder gaat bij de boeking akkoord met de algemene voorwaarden van ISTRA DOMA.

Nadat de huurder de boeking heeft afgerond, stuurt ISTRA DOMA een boekingsbevestiging per e-mail. Deze boekingsbevestiging is tevens de huurovereenkomst. Op de huurovereenkomst staat o.a. de huurperiode, de kosten die betaald dienen te worden en de termijnen waarbinnen de betaling dient te geschieden. Betaling vindt plaats in 1 of 2 termijnen per overschrijving.

De huurder ontvangt na betaling van de volledige reissom en circa 6 weken voor aanvang van de huurperiode per e-mail een verblijfsticket en een routebeschrijving,
adres- en contactgegevens en de locatie voor het ophalen van de sleutel.

De wettelijke bedenktijd van zeven dagen is gezien de aard van de overeenkomst niet van toepassing op de overeenkomst tussen ISTRA DOMA en huurder.

4.1 Betalingstermijnen
Bij het sluiten van de huurovereenkomst 56 of meer dagen (8 weken) voor aanvang van de huurperiode geldt het volgende: De eerste aanbetaling bedraagt 30% van het totaal door de huurder verschuldigde bedrag voor de huur van vakantiehuis of villa (totaalprijs accommodatie), plus de boekingskosten, plus de verplichte bijdrage SGR en moet uiterlijk 8 dagen na het sluiten van de huurovereenkomst door ISTRA DOMA zijn ontvangen. De tweede betaling bedraagt 70% van het totaal door de huurder verschuldigde bedrag en moet uiterlijk 42 dagen (6 weken) vóór de aanvang van de huurperiode door ISTRA DOMA zijn ontvangen.

Bij het sluiten van de huurovereenkomst binnen 56 dagen (8 weken) vóór aanvang van de huurperiode geldt het volgende: Het totale door de huurder verschuldigde bedrag (100%) moet door ISTRA DOMA uiterlijk 3 dagen na het sluiten van de huurovereenkomst, en altijd voor de aanvang van de huurperiode, zijn ontvangen. Het totale verschuldigde bedrag moet in ieder geval altijd voor de aanvang van de huurperiode door ISTRA DOMA zijn ontvangen.

4.2 Betalingsafspraken niet nakomen
Indien de huurder de betalingsafspraken niet nakomt is ISTRA DOMA gerechtigd, na aanmaning met vermelding van uiterlijke betalingstermijn, de huurovereenkomst te ontbinden en de huurder de annuleringskosten, zoals beschreven in de algemene voorwaarden, te laten betalen.

5. Bijkomende kosten

In de omschrijving van het vakantiehuis/villa staat welke kosten zijn inbegrepen in de huurprijs. Doorgaans zijn inbegrepen de kosten voor gebruik en verbruik van gas, water, stroom, internet/Wifi, wasmachine, bedlinnen, eindschoonmaak en toeristenbelasting. Indien deze kosten niet zijn ingegrepen in de huurprijs, staat dit vermeld in de afzonderlijke omschrijving van vakantiehuis/villa. Bijkomende kosten gelden ook voor kinderen en baby’s. Het is mogelijk dat variabele kosten (bv. toeristenbelasting, gas, water, stroom), die afhangen van het aantal personen, van de samenstelling van de groep of van het verbruik, apart aan de eigenaar van vakantiehuis/villa of (sleutel)beheerder betaald worden. Dit bedrag wordt in de regel contant betaald.

Voor de huur van een kinderbedje, kinderstoel, boot, etc. of het meenemen van een huisdier kan de eigenaar extra kosten verlangen. Indien van toepassing, zijn deze kosten vermeld in de omschrijving van het vakantiehuis/villa.

Afwikkeling en de berekening van de bijkomende kosten ter plaatse zijn geen onderdeel van de overeenkomst met ISTRA DOMA als bemiddelaar, maar zijn een zaak tussen huurder en eigenaar vakantiehuis/villa.

Voor elke boeking brengt Istra Doma 20 euro boekingskosten in rekening. Deze kosten komen bovenop de getoonde huurprijs op de website.

5.1. Borgsom
De eigenaar van een vakantiehuis/villa of (sleutel)beheerder heeft het recht om een passende borgsom te verlangen voor het verblijf in het vakantiehuis/villa. De borgsom bedraag in de regel tussen 100-500 euro. De borgsom dient bij aankomst op het verblijfsadres aan de eigenaar van vakantiehuis/villa of (sleutel)beheerder te worden voldaan, tenzij anders vermeld in de huurovereenkomst of op het verblijfsticket. Na afloop van het verblijf worden de bijkomende kosten, zoals eventuele service- en schoonmaakkosten afgerekend. Geconstateerde schade of vermissing van in of aan vakantiehuis/villa, grond, installaties of inboedel wordt met de borgsom verrekend en het restant van de borgsom wordt aan de huurder gerestitueerd. Ondanks de teruggave van de borgsom worden eventuele aanspraken op schadevergoedingen niet vrijgesteld. Borgsom en afwikkeling van de borgsom, zoals de berekening van de bijkomende nevenkosten ter plaatse, zijn geen onderdeel van de overeenkomst met ISTRA DOMA als bemiddelaar, maar zijn een zaak tussen de huurder en de eigenaar van vakantiehuis/villa.

5.2. Toeristenbelasting
In Kroatië wordt toeristenbelasting geheven. Dit wordt per persoon per verblijfsdag berekend. De hoogte kan per gemeente verschillen (indicatie ca. € 0,40 – € 1,50 per persoon per dag). In de meeste gevallen is de toeristenbelasting inbegrepen in de huurprijs, tenzij anders vermeld in de omschrijving van het vakantiehuis/villa. Indien de toeristenbelasting niet is inbegrepen in de huurprijs, wordt deze bij aankomst of vertrek contant betaald aan de eigenaar van vakantiehuis/villa of (sleutel)beheerder. Soms wordt in een zeer laat stadium besloten een bepaalde belasting te verhogen of in te voeren. Noch de eigenaar van vakantiehuis/villa, noch ISTRA DOMA kan hierop enige invloed uitoefenen.

5.3 Eindschoonmaak
De huurder laat het vakantiehuis/villa schoon en in nette staat achter. Dit staat onafhankelijk van de eindreiniging die door de verhuurder wordt uitgevoerd. Bij sommige vakantiehuizen/villa’s heeft de huurder de keuze om het vakantiehuis/villa zelf schoon te maken of de reiniging tegen een passende vergoeding over te laten aan de eigenaar. Informatie hierover is te vinden in de omschrijving van vakantiehuis/villa op de website van ISTRA DOMA.

Tot de standaardreiniging behoren de reiniging van de keukentegels, het spoelen, het inruimen van vaatwerk, het opruimen van overgebleven levensmiddelen, het wegdragen van afval, het afhalen van de bedden en het vegen van alle kamers. Op die manier kan vakantiehuis/villa bezemschoon worden overgedragen. De eindreiniging bevat onder andere ook een grondige reiniging van keuken/kookhoek, badkamer/douche en toilet.

6. Verzekeringen

Bij de boeking bij ISTRA DOMA zijn geen verzekeringen/dekkingen automatisch inbegrepen. ISTRA DOMA raadt huurders aan om voor de vakantie een verzekering af te sluiten. 

7. Annulering door huurder

Indien de huurder de overeenkomst wil annuleren, maakt de huurder hiervan melding bij ISTRA DOMA. Bij annulering is de huurder annuleringskosten verschuldigd aan ISTRA DOMA. De datum waarop het verzoek tot annulering officieel bij ISTRA DOMA bekend is, is bepalend. De verklaring dat de huurder wil annuleren dient om deze reden schriftelijk of per e-mail te gebeuren.

De annuleringskosten zijn als volgt:
– bij annulering tot de 42ste kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: de aanbetaling (30% van de reissom);
– bij annulering vanaf de 42ste kalenderdag (inclusief) tot de 28ste kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 60% van de reissom;
– bij annulering vanaf de 28ste kalenderdag (inclusief) tot de vertrekdag: 90% van de reissom;
– bij annulering op de vertrekdag of later: de volledige reissom.

Naast de verschuldigde annuleringskosten, is de huurder 20 euro boekingskosten verschuldigd aan ISTRA DOMA.

Bij annulering krijgt de huurder de boekingskosten niet terug uitgekeerd. 

7.1. Vervangende persoon
Van de onder het kopje ‘Annulering door huurder’ genoemde regelingen wordt afwijkend gehandeld indien de huurder van zijn recht gebruik maakt om een vervangende persoon te vinden. Voorwaarde hiervoor is echter dat ISTRA DOMA tijdig voor het begin van de huurperiode een bindende mededeling hierover ontvangt, zodat de benodigde handelingen en formaliteiten uitgevoerd kunnen worden. Voorwaarde is dat de plaatsvervanger voldoet aan alle, aan de overeenkomst verbonden, voorwaarden en wettelijke voorschriften. Met de bevestiging en naamswijziging die de huurder ontvangt van ISTRA DOMA, treedt de nieuwe huurder in de rechten en plichten van de overeenkomst. De kosten van 25 euro die bij deze wijziging om een vervangende persoon gemoeid zijn, zijn voor rekening van de huurder.

7.2 Opzegging vanwege overmacht
Indien de reis geen doorgang kan vinden wegens overmacht geldt er geen vergoedingsverplichting voor ISTRA DOMA.

7.3 Opzegging door Istra Doma
Indien de huurder ondanks vermaning storend gedrag vertoont of door zijn ongeoorloofde gedragingen anderen in gevaar brengt of het reisgenot van anderen bederft en zich tegen de regels gedraagt, heeft ISTRA DOMA het recht om de huurovereenkomst met onmiddellijke ingang te annuleren. Het annuleren van de huurovereenkomst door ISTRA DOMA kan zowel vóór het begin van de huurperiode als ná het begin van de huurperiode, zoals genoemd in de huurovereenkomst. In dat geval heeft de huurder geen recht op teruggave van de reissom.

8. Reisdocumenten, vaccinaties, betaalmiddelen

De huurder en medereizigers zijn verplicht om een geldig reisdocument bij zich te hebben. Huurder en medereizigers zijn zelf verantwoordelijk voor het aanhouden van de voorschriften wat betreft reisdocumenten, vaccinaties, betaalmiddelen en douanevoorschriften etc., eventueel ook voor de invoer van een huisdier. ISTRA DOMA kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor nadelige gevolgen die zijn ontstaan doordat de huurder zich niet aan één van deze voorschriften heeft gehouden. Eventuele kosten die hieruit voortkomen zijn voor rekening van de huurder. ISTRA DOMA adviseert huurders zich hierover tijdig te informeren bij bevoegde instanties.

9. Aansprakelijkheid/beperking van aansprakelijkheid

ISTRA DOMA zal bij haar werkzaamheden de zorg van een goede opdrachtnemer in acht nemen.

ISTRA DOMA fungeert alleen als bemiddelaar tussen de eigenaar van een vakantiehuis/villa en de huurder en kan alleen daarop aangesproken worden.

ISTRA DOMA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor handelingen en/of nalatigheden van derden, van de eigenaar van vakantiehuis/villa en (sleutel)beheerder, noch voor de juistheid van de door deze dienstverlener(s) verstrekte informatie. ISTRA DOMA draagt geen verantwoordelijkheid voor foto’s, folders, advertenties, websites en andere informatiedragers voor zover onder verantwoordelijkheid van derden opgesteld of uitgegeven.

De eigenaar van vakantiehuis/villa of (sleutel)beheerder heeft niet de functie van vertegenwoordiger van ISTRA DOMA. De eigenaar van vakantiehuis/villa of (sleutel)beheerder heeft niet de bevoegdheid om claims aan te nemen en rechtsbindende verklaringen af te geven en/of te ontvangen.

Voor zover ISTRA DOMA zelf toerekenbaar tekort schiet en de huurder daardoor schade lijdt (daaronder begrepen schade wegens gederfd reisgenot), is de aansprakelijkheid van ISTRA DOMA beperkt tot maximaal éémaal de door ISTRA DOMA gefactureerde huursom. Deze maximale aansprakelijkheidssom geldt voor de desbetreffende huurders en huurperiode.

Recht op de aansprakelijkheidssom heeft de huurder alleen dan als de aangeboden diensten/service of vervangende service niet overeenkomt met datgene wat daadwerkelijk is aangeboden en er geen adequate actie ondernomen is om eventuele klachten te verhelpen. Voorwaarde is dat huurder ISTRA DOMA voldoende tijd heeft gegeven om actie te ondernemen en de problemen te verhelpen.

De aansprakelijkheid voor schade waartegen de huurder is verzekerd (bijvoorbeeld door middel van het sluiten van een reis- en/of annuleringskostenverzekering dan wel ziektekostenverzekering), alsmede aansprakelijkheid voor schade die de huurder lijdt in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf (daaronder begrepen schade door het missen van aansluitingen c.q. het niet tijdig op de plaats van bestemming aankomen), worden uitgesloten.

ISTRA DOMA is niet verantwoordelijk voor eventuele toezeggingen van derden, van de eigenaar van vakantiehuis/villa en (sleutel)beheerder, waarbij op kenbare wijze wordt afgeweken van de in deze voorwaarden of in de voorwaarden van de verantwoordelijke dienstverlener vermelde condities, tenzij zulke toezeggingen nadien schriftelijk worden bevestigd door ISTRA DOMA.

Indien de huurder zonder overleg met ISTRA DOMA zelfstandig een andere accommodatie betrekt of het gehuurde vakantiehuis/villa eerder verlaat, dan verliest de huurder alle recht op restitutie.
Indien de reis geen doorgang kan vinden wegens overmacht, geldt er geen vergoedingsverplichting van ISTRA DOMA.

ISTRA DOMA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijk letsel of schade, delicten of diefstal en verlies van eigendommen.

De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid gelden mede ten behoeve van het personeel van ISTRA DOMA.

9.1 Plicht tot medewerking
De huurder is verplicht om bij eventuele storingen die optreden tijdens het verblijf in vakantiehuis/ villa alles te doen wat in het vermogen ligt om bij te dragen aan het oplossen van de storing en eventueel ontstane schade te beperken of te vermijden. Hieruit volgt in het bijzonder de verplichting aan de huurder om klachten of misstanden onmiddellijk te melden bij de eigenaar van vakantiehuis/ villa en ISTRA DOMA. Komt de huurder deze verplichting opzettelijk niet na, dan heeft hij wat dat betreft geen recht op aansprakelijkheid. De huurder kan niet schuldig worden bevonden van opzettelijke nalatigheid indien er sprake is van een storing die de huurder onmogelijk heeft kunnen zien of opmerken.

9.2 Vluchten, huurauto’s en veerdiensten
ISTRA DOMA is niet aansprakelijk voor boekingen van vluchten, huurauto’s en veerdiensten, etc. Voor de boeking van deze diensten gelden de wettelijke verkoopvoorwaarden/ terugboekingsvoorwaarden van de desbetreffende andere aanbieder of maatschappij.

9.3 Overmacht
Onder overmacht wordt verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich er op beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

10. Klachten

Klachten over een boeking en/of over door ISTRA DOMA verstrekte adviezen en informatie dienen binnen één maand na kennisname door de huurder schriftelijk en gemotiveerd te worden ingediend bij ISTRA DOMA.

10.1 Klachten gedurende de huurperiode
Als in het vakantiehuis/villa iets niet in orde blijkt te zijn dan probeert de huurder het probleem eerst zelf ter plaatse op te lossen met de eigenaar van vakantiehuis/villa c.q. (sleutel)beheerder.
Indien de situatie ter plaatse niet bevredigend kan worden opgelost, dan is de huurder verplicht hiervan direct melding te maken bij ISTRA DOMA, zodat er passende maatregelen getroffen kunnen worden om de klacht te controleren en, indien nodig, de klacht te verhelpen of te zorgen voor gelijkwaardige vervanging.

Indien de huurder niet aan de meldingsplicht heeft voldaan en de eigenaar van vakantiehuis/villa c.q. (sleutel)beheerder of ISTRA DOMA daardoor niet in de gelegenheid is gesteld de tekortkoming te verhelpen, kan zijn eventuele recht op schadevergoeding worden beperkt of uitgesloten.

10.2 Klachten na de huurperiode
Als een klacht ter plaatse niet bevredigend is opgelost, moet de klacht uiterlijk binnen één maand na het einde van de huurperiode of na de oorspronkelijke vertrekdatum als de reis geen doorgang heeft gevonden, schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij de ISTRA DOMA. Het tijdig arriveren van de klacht wordt bepaald aan de hand van de datumstempel van afgifte ter post van de schriftelijke klacht of de ontvangstdatum van de e-mail.

Indien de huurder de klacht niet tijdig indient, wordt deze door ISTRA DOMA niet in behandeling genomen, tenzij de huurder hiervoor redelijkerwijs geen verwijt treft. ISTRA DOMA geeft de huurder hierover schriftelijk of digitaal bericht. ISTRA DOMA zal uiterlijk één maand na ontvangst van de klacht schriftelijk een inhoudelijke reactie geven.

Loading